Dịch vụ San Laser

Dịch vụ San phẳng Laser


Nội dung thực hiện:

- Khảo sát, đo đạc thửa ruộng để ước tính khối lượng công việc;

- Cày vỡ, bừa để đất không quá cứng, không quá chênh lệch độ cao (nếu độ cao chênh lệch trên 0,5m);

- San phẳng ứng dụng kỹ thuật laser để gạt và kéo đất từ những điểm cao đến những điểm thấp, đưa mặt ruộng từ mức chênh lệch độ cao ban đầu từ 0,1m - 0,5m xuống mức chênh lệch khoảng 0,03m.


Điều kiện áp dụng:

- Đất thuộc, không quá nhiều rơm ra, rễ cây lớn, đá;

- Đất không quá ẩm ướt (ẩm độ không quá 60%)

Xem các sản phẩm khác